Bristol-Myers Squibb Lecture in Organic Chemistry: Jennifer A. Prescher, UC Irvine, & Ke Chen, BMS

Date: 
Thursday, March 29, 4:00pm to 6:00pm

Prescher lecture title: TBA
Chen lecture title: TBA

Prescher website: https://www.chem.uci.edu/~jpresche/

Speaker: